Алтернативната енергия е енергия, която не се произвежда от изкопаеми горива, като въглища, нефт или газ. Тя може да бъде възобновяема или невъзобновяема.

Възобновяемите енергийни източници са тези, които могат да бъдат постоянно възобновявани, като слънчева, вятърна, геотермална, хидравлична и биомаса.

Невъзобновяемите енергийни източници са тези, които не могат да бъдат постоянно възобновявани, като въглища, нефт, газ и ядрено гориво.